Make your own free website on Tripod.com
橡皮
給你一顆漂亮的心
春 二月
    領悟

    角度
    蛻變
    袈裟
    還有明天
    蜘蛛
    海螺
  三月
    表相
    完美
    吉祥天與黑暗天
    木樁
    陷人入罪
    出價
    日日是好日
    瀟灑
  四月
    粉筆
    真理
    眷戀
    銅鑼聲
    念力
    春天
    一千兩黃金
夏 五月
    安排
    城堡
    淨空
    拉人婆婆
    虛榮
    施與愛
    頭尾
    夢想
  六月
    尾巴
    地獄與天堂
    眼鏡
    逆境
    自然
    
    寬容
  七月
    認錯
    度假
    兩全
    心魔
    高人一等
    在乎
    吃喝玩樂
秋 八月
    感覺
    公正
    模倣
    放過
    實在
    投入
    殘心
    你我
  九月
    創意
    橡皮
    下一檔遊戲
    信心
    因果
    得與失
    心的力量
  十月
    慚愧心
    靜心
    死刑
    北風與太陽
    看重
    貪心
    破戒
冬 十一月
    珍惜
    石匠
    偶像
    面對
    起死回生
    冷靜
    無常
  十二月
    雅量
    擁有
    杯子
    目標
    池沼與河流
    自在
    惡魔
  一月
    東坡與佛印
    鑰匙
    智慧
    小偷
    緊箍
    泡荼的心
    面具
    大零與小零
關於本站
聯絡本站
交友區
留言區
Google
按此把本網站之點擊次數加一

返回主頁

橡皮──怒氣積壓的解藥良方是饒恕。

有位精神分析學家,曾以「橡皮原理」說明正常與不正常人之區別。

他說:「正常的橡皮,拉長後放鬆,就立刻會回復原狀;老舊的橡,皮一經拉長後就不容易恢復到原來的彈性。人也是如此,正常人發怒,會在很短的時間內恢復平靜;異常人發怒,就會把恕氣放在心裡醞釀、發酵,終至變質,就再也無法恢復平靜的心了。」

英國評論家柯爾敦說:「智者與愚者都是一樣的愚蠢,其中差別在於愚者的愚蠢,是眾所周知的,唯獨自己不自覺;而智者的愚蠢,是眾所不知,而自己卻十分清楚的。」

記住:當你生氣久久無法平復時,你已經變成一個老舊而又愚蠢的橡皮了。

返回主頁