Make your own free website on Tripod.com
表相
給你一顆漂亮的心
春 二月
    領悟

    角度
    蛻變
    袈裟
    還有明天
    蜘蛛
    海螺
  三月
    表相
    完美
    吉祥天與黑暗天
    木樁
    陷人入罪
    出價
    日日是好日
    瀟灑
  四月
    粉筆
    真理
    眷戀
    銅鑼聲
    念力
    春天
    一千兩黃金
夏 五月
    安排
    城堡
    淨空
    拉人婆婆
    虛榮
    施與愛
    頭尾
    夢想
  六月
    尾巴
    地獄與天堂
    眼鏡
    逆境
    自然
    
    寬容
  七月
    認錯
    度假
    兩全
    心魔
    高人一等
    在乎
    吃喝玩樂
秋 八月
    感覺
    公正
    模倣
    放過
    實在
    投入
    殘心
    你我
  九月
    創意
    橡皮
    下一檔遊戲
    信心
    因果
    得與失
    心的力量
  十月
    慚愧心
    靜心
    死刑
    北風與太陽
    看重
    貪心
    破戒
冬 十一月
    珍惜
    石匠
    偶像
    面對
    起死回生
    冷靜
    無常
  十二月
    雅量
    擁有
    杯子
    目標
    池沼與河流
    自在
    惡魔
  一月
    東坡與佛印
    鑰匙
    智慧
    小偷
    緊箍
    泡荼的心
    面具
    大零與小零
關於本站
聯絡本站
交友區
留言區
Google
按此把本網站之點擊次數加一

返回主頁

表相──念佛,因地發心不正,果地必遭迂曲。

有一位很虔誠的佛教徒,每天誦經唸佛,他堅信,以自己信佛的誠意,將來有苦難時,菩薩一定會來拯救他的。

有一天,他去溪邊取水,此刻突然山洪爆發,溪水高漲,一下子就淹到膝蓋了。但是他一點都不擔心,只是心中不斷的誦唸,祈求菩薩來救他。

此時,有人扔一塊浮木給他,他卻不屑抓住,繼續誦經,相信菩薩一定會來救他。

溪水持續上漲,已深達胸前。這時,來了一艘救生艇,但這位信徒又拒絕了,繼續誦經,深信菩薩一定會救他。

溪水仍不斷上漲,眼看已淹到頸部了。這時天空出現了一架直升機,從飛機上垂下了一根繩子,但信徒還是拒絕。

這時,老天對信徒說話了:「你一直在等待菩薩來救你,但菩薩已出現三次了,你卻還不接受。看來你與佛無緣,只有淹死了。」

金剛經有云:「若以色見我、以聲音求我,是人行邪道,不能見如來。」、「若見實相非相,即見如來。」可見得,固執一個表相,並不能了解事物的真正涵意。

一隻毛毛蟲總是在河邊遙望河的對面,許多人笑牠,怎麼可能渡過這條河呢?可是毛毛蟲卻自信滿滿的,認為牠一定能渡得過去。

有人問牠為何如此自信?牠肅然的答道:「等我變成蝴蝶,就可以飛過去了!」

萬物皆佛,只在於「了悟」與否。

返回主頁