Make your own free website on Tripod.com
目標
給你一顆漂亮的心
春 二月
    領悟

    角度
    蛻變
    袈裟
    還有明天
    蜘蛛
    海螺
  三月
    表相
    完美
    吉祥天與黑暗天
    木樁
    陷人入罪
    出價
    日日是好日
    瀟灑
  四月
    粉筆
    真理
    眷戀
    銅鑼聲
    念力
    春天
    一千兩黃金
夏 五月
    安排
    城堡
    淨空
    拉人婆婆
    虛榮
    施與愛
    頭尾
    夢想
  六月
    尾巴
    地獄與天堂
    眼鏡
    逆境
    自然
    
    寬容
  七月
    認錯
    度假
    兩全
    心魔
    高人一等
    在乎
    吃喝玩樂
秋 八月
    感覺
    公正
    模倣
    放過
    實在
    投入
    殘心
    你我
  九月
    創意
    橡皮
    下一檔遊戲
    信心
    因果
    得與失
    心的力量
  十月
    慚愧心
    靜心
    死刑
    北風與太陽
    看重
    貪心
    破戒
冬 十一月
    珍惜
    石匠
    偶像
    面對
    起死回生
    冷靜
    無常
  十二月
    雅量
    擁有
    杯子
    目標
    池沼與河流
    自在
    惡魔
  一月
    東坡與佛印
    鑰匙
    智慧
    小偷
    緊箍
    泡荼的心
    面具
    大零與小零
關於本站
聯絡本站
交友區
留言區
Google
按此把本網站之點擊次數加一

返回主頁

目標──目標清楚的人,世界也得讓他三分。

耶蘇說過:「有人強逼你走一里路,你就同他走二里。」

一位賽跑選手,參賽的項目是一千五百公尺,但他練習時卻一直都跑三千公尺,所以正式比賽時,體力上便覺得綽綽有餘,經常在各場比賽中奪得錦標。

著名的美國作家艾力克,賽巴賴德曾說,在寫一部經典大著時,最好的方法就是先不要去想全書有多少章節?這部著作應該要寫多少字?這樣會給自己帶來莫大的壓力。只要專心一致,一章一章的繼續寫下去,就可以完成一部堂皇鉅著了。

心理作用的力量的確驚人。有許多事,只需要設定目標,朝此方向努力去做,滴水穿石,終究會有成功的一天。

返回主頁